Succesvolle bestrijding glyfosaat in de provincie Noord-Holland

Door Alphons Muurlink op 22 februari 2021

Sinds 1 november jl. is een verbod op het gebruik van het gewasbestrijdingsmiddel glyfosaat in de provincie Noord-Holland ingegaan voor nieuwe contracten met agrarische pachters die grond van de provincie Noord-Holland pachten. Aanleiding voor de PvdA om te vragen hoe het ermee staat.

De provincie Noord-Holland heeft ongeveer 1.800 ha landbouwgrond in eigendom. Totdat de grond wordt ingezet voor het voorgenomen provinciale project of verkoop, wordt deze verpacht aan agrarische ondernemers. De provincie heeft ervoor gekozen het gebruik van glyfosaat op alle provinciegrond te verbieden. Daarmee heeft de PvdA fractie ingestemd omdat glyfosaat schadelijk is mensen en dieren en er alternatieven zijn.

Uit de beantwoording van de vragen blijkt dat er voor het pachtseizoen 2021 sprake is van 237 pachtovereenkomsten. Het verbod op het gebruik van glyfosaat geldt voor 138 nieuwe pachtovereenkomsten buiten de natuurgebieden in de provincie (de zgn. NNN gebieden) en voor 28 pachtovereenkomsten binnen de NNN-gebieden. De overige contracten betreffen lopende contracten, waarvan de gebruiksvoorwaarden niet eenzijdig tussentijds aangepast kunnen worden aldus de provincie. Nadat deze contracten zijn afgelopen, worden nieuwe contracten afgesloten met een glyfosaatverbod.

Het glyfosaatverbod in de provincie is overigens niet helemaal dichtgetimmerd. Volgens het pachtbeleid is het gebruik nog wel mogelijk maar alleen als het echt niet anders kan en onder strikte voorwaarden. Daar is echter maar in een aantal aanvragen gebruik van gemaakt waarbij de provincie met de kandidaat pachter zoekt naar alternatieven.

Al met al lijkt het erop een verbod op het gebruik van glyfosaat haalbaar was. Wat de PvdA betreft is dat goed nieuws voor de biodiversiteit en de mensen met gezondheidsproblemen.

Beantwoorde schriftelijke vragen over Glyfosaatverbod

© foto: Rogier Reker

Alphons Muurlink

Alphons Muurlink

De wereld om ons heen verandert snel. Dat vraagt om nieuwe oplossingen en keuzes. Ik ga me de komende vier jaar met hart en ziel inzetten voor die oplossingen waarin eerlijk delen, een duurzame toekomst met goede kansen voor iedereen centraal staan.

Meer over Alphons Muurlink