Door Xander den Uyl op 11 november 2013

Algemene Beschouwingen 2014 – werk, werk en nog eens werk

Vandaag staat de Provinciale Statenvergadering geheel in het teken van de Algemene Beschouwingen en behandeling van de begroting 2014. Voor de PvdA staat bij de beoordeling van de begroting een thema centraal: werk, werk en nog eens werk. Hier vindt u een samenvatting van de inbreng van de PvdA tijdens de Algemene Beschouwingen.

Inbreng Algemene Beschouwingen 2014

De Nederlandse economie zit nog steeds in het slop. De ramingen voor de economische ontwikkeling waren de afgelopen tijd steeds somber. Het kabinet heeft zijn herfstakkoord gesloten en er is nu  politiek draagvlak voor dit pakket. Dat helpt om de  somberheid te keren. Maar er moet nog veel gedaan worden. Alle reden voor medeoverheden zoals de provincie Noord Holland om te kijken wat wij kunnen doen om de economie aan te jagen en wat we  kunnen doen om mensen weer aan het werk te  helpen.

Wat de PvdA betreft staat de beoordeling van deze begroting in het teken van werk, werk, werk.

(…)

Voorzitter, wat de PvdA  betreft is de regionale economische ontwikkeling een belangrijke kerntaak van de provincie. Voor de PvdA was het dan ook pijnlijk dat er de afgelopen jaren is bezuinigd op arbeidsmarkt- en onderwijsbeleid. Niettemin staat het verbeteren van de aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs met een focus op techniek nog steeds overeind als kerntaak. Er ligt dus nog een flinke uitdaging voor de provincie, want hoe krijgen we dit van de grond? Wat de PvdA betreft niet door alleen maar in allerlei overlegorganen en boards te participeren, maar door daadwerkelijk acties aan te jagen en te ondernemen die mensen, jongeren en ouderen, in onze provincie aan het werk helpen. De provincie zit niet stil op dit vlak, maar er is met minimale inzet van middelen nog veel meer mogelijk.

Vanuit het perspectief van de stijgende werkloosheid heeft mijn fractie een analyse gemaakt van de werkloosheidproblematiek in onze provincie. Het afgelopen jaar is de werkloosheid met 25% toegenomen terwijl het aantal banen tegelijkertijd daalde met 25%. Dit is een groot probleem op de korte termijn.  Daarnaast is er sprake van een mismatch op de Noord-Hollandse arbeidsmarkt.  De beroepskwalificaties van de inwoners van onze provincie sluiten in toenemende mate niet aan bij de behoeften  van bedrijven en instellingen.  Dit probleem dreigt alleen maar groter te worden op de lange termijn. Ter illustratie: jaarlijks komen bedrijven in onze provincie 1040 man technisch personeel te kort. Vanuit de bouw horen we al langer noodsignalen dat er een groot tekort dreigt aan goed geschoold personeel als de economie straks weer aantrekt. Het is dus van groot belang dat we deze mismatch aanpakken.

(…)

Die actuele problematiek vraagt om maatregelen op twee gebieden:

Enerzijds het creëren van banen  op korte termijn. Het college heeft daartoe belangrijke stappen gezet. Vorig jaar hebben deze Staten tot een aantal maatregelen besloten, waaronder het 200 banenplan als onderdeel van de bredere motie duurzame economie. Het college is inmiddels druk bezig met de uitvoering van deze motie. Daarnaast was er het succesvolle initiatief om via voetbalclubs als Ajax en Telstar een groot aantal jongeren kansen te bieden op de arbeidsmarkt.

De inventarisatie van de versnellingsacties van het college heeft laten zien dat dit bijna 1000 banen  kan opleveren. Dit zijn weliswaar geen nieuwe banen, maar wel banen  die  nu nodig zijn.

(…)

Anderzijds moeten we een lange termijn oplossing vinden voor de mismatch op de Noord-Hollandse arbeidsmarkt.  Want  de mismatch  op onze arbeidsmarkt is  schrijnend. Schiphol en het NZKG zijn centra  van economische ontwikkeling – niet alleen binnen onze provincie, maar binnen een veel groter gebied. Vanuit de hele Randstad  reizen mensen dagelijks aan om op Schiphol te werken. Maar jongeren  in het nabij Schiphol gelegen Amsterdam West komen daar nauwelijks aan de bak. Wat de PvdA betreft ligt  er  een taak voor  de provincie om dit soort mismatches  te signaleren en  aan te pakken. Wij zijn toch een partner van Schiphol? De bedrijven daar voelen toch ook een  maatschappelijke verantwoordelijkheid? De PvdA zou hier een actieve houding wensen van de provincie.  Niet alleen in het geval van Schiphol, maar ook als het gaat om verbonden partijen als PWN, de recreatieschappen, de waterschappen, vervoersmaatschappijen etcetera. Wat doen zij om stage- leerwerk- en ervaringsplekken te organiseren? Welke mogelijkheden zien zij om werkloze jongeren en ouderen perspectief te bieden op de arbeidsmarkt? Het gesprek hierover aangaan kost de provincie niets – maar levert veel op. De provincie kan zelf bovendien het goede voorbeeld te geven, door vaart te zetten achter het ontwikkelen van beleid voor Social Return bij aanbestedingen.

Mijn fractie dient daarom een motie in welke  specifiek betrekking op het gebrek aan leerwerkplekken en stage plaatsen. Wij denken dat de provincie via de verbonden partijen veel aan kan doen. Het dictum van de motie luidt daarom.

Motie stageplaatsen en leerwerkplekken

Verzoeken Gedeputeerde Staten:

  • Uiterlijk begin 2014 met alle verbonden partijen van de provincie Noord-Holland zoals de Waterschappen, de Hoogheemraadschappen, de RUD’s, vervoersmaatschappijen, PWN etc. in overleg te treden om extra stage- en leerwerkplekken te creëren en Provinciale Staten uiterlijk begin maart 2014 te informeren over de resultaten hiervan;
  • Binnen de Economische Agenda te onderzoeken hoe MKB-bedrijven gericht ondersteund kunnen worden zodat zij leerwerkplekken kunnen aanbieden met een focus op techniek en Provinciale Staten zo spoedig mogelijk te informeren over de mogelijkheden;

Dan nog iets.  De PvdA ziet met tevredenheid dat dit kabinet geld op tafel heeft gelegd voor de zogenaamde sectorplannen. Minister Asscher heeft 600 miljoen  vrijgemaakt waarmee werknemers, werkgevers, kennisinstellingen en overheden regionale arbeidsmarktproblematiek kunnen gaan aanpakken.  Wat ons betreft pakt  de provincie Noord-Holland de handschoen op en gaan we aan de slag met het regionale bedrijfsleven om te kijken waar initiatieven kunnen worden genomen of worden ondersteund. Ook hierbij vragen wij  op dit moment niet om geld, Wel denken wij dat de provincie een rol kan spelen in de voor die plannen noodzakelijke garantstelling.

Voorzitter mijn fractie is voornemens deze aanpak neer te leggen in een initiatiefvoorstel die wij binnenkort aan de Staten zullen aanbieden, maar vooruitlopend hierop wil mijn ook een motie indienen gericht op onderzoek  naar de rol die de provincie zou kunnen spelen om sectorplannen te ondersteunen.  Het dictum van deze motie luidt:

Motie impuls regionale economie

Verzoeken Gedeputeerde Staten:

  • Te onderzoeken welke sectorplannen er binnen de provincie Noord Holland in ontwikkeling zijn en bij de desbetreffende deelnemende partijen te inventariseren of de provincie een meerwaarde zou kunnen leveren door een aanjaagrol te vervullen;
  • Te onderzoeken welke voorwaarden gemoeid zijn met garantstelling door de provincie en hierbij aan te geven of garantstelling in de onderhavige vorm zou passen binnen de eigen provinciale regelgeving;
  • Provinciale Staten eind 2013 te informeren over de uitkomst van beide onderzoeken;

De volledige inbreng van de PvdA bij de Algemene Beschouwingen 2014 leest u hier:

Inbreng Algemene Beschouwingen 2014

Xander den Uyl

Xander den Uyl

Sinds 2011 ben ik lid van provinciale staten van Noord Holland en thans fractievoorzitter. Al ruim 35 jaar lid van de PvdA, ben ik in die jaren vaak heel actief geweest in de partij, in afdeling, gewest, campagnes en de laatst vier jaar in de Staten. Het grootste deel van mijn loopbaan ben ik actief

Meer over Xander den Uyl