Wonen in Noord-Holland Noord

In Noord-Holland maken we onderscheid tussen de MRA en Noord-Holland Noord. De Metropoolregio is een groot stedelijk gebied met relatief weinig groen. Noord-Holland Noord heeft drie stedelijke kernen: Alkmaar, Hoorn en Den Helder. Daar tussen ligt een groot landelijk gebied met kleine dorpen, vaak in linten gebouwd. Zowel in de drie stedelijke kernen als in het landelijk gebied is er een grote behoefte aan betaalbare woningen voor middeninkomens, starters, jongeren en ouderen die graag kleinschaliger willen gaan wonen.

Ook in Noord-Holland Noord moet er goed en betaalbaar gewoond kunnen worden. De schaarse bouwpercelen worden nu nog te vaak bebouwd met grote en dure huizen die vooral voor de overloop uit de MRA geschikt zijn, in plaats van tegemoet te komen aan de lokale behoefte. De PvdA Noord-Holland is voorstander van bouwen naar behoefte. En daarmee bedoelen we de behoefte van de bewoners van deregio en niet die van de ontwikkelaar die de grond heeft aangekocht.

Grootschalige ontwikkelingen in Noord-Holland Noord concentreren wij in de drie kernen Alkmaar, Hoorn en Den Helder. In deze kernen houden we vast aan het uitgangspunt: bouwen in binnenstedelijk gebied, transformatie van voormalige kantoorgebouwen en behoud van voldoende open ruimten en groene plekken. Mobiliteit en bereikbaarheid gaan hand in hand met woningbouw.

Voor versterking van de leefbaarheid in de dorpen in het landelijke gebied in onze provincie kan het nodig zijn om kleinschalig bij te kunnen bouwen. Hier is geen sprake van ‘verstedelijking’ zodat het niet reëel is om vast te houden aan ‘binnenstedelijk’ als uitgangspunt. Hier sluiten we aan bij de sturingsfilosofie van de Omgevingsvisie: lokaal wat kan, regionaal wat moet. We creëren de ruimte waarbinnen gemeentebesturen hun eigen afweging kunnen maken. Een herwaardering van de verschillende landschappelijke beschermingsregimes in het kader van de Provinciale Omgevingsverordening (verwacht 2021) kan hier onderdeel van uitmaken. Deze benadering kan, met inachtneming van de bijzondere waarden van dit Waddeneiland, ook op Texel van toepassing zijn.

Twee ladders

Om dit in goede banen te leiden handhaven wij de Rijksladder voor Duurzame Verstedelijking zoals vastgelegd in het Besluit ruimtelijke ordening. Daarnaast ontwikkelen wij een eigen handzame ‘Ladder voor Landelijke ontwikkeling NHN en Texel’ die gemeenten een afwegingskader biedt voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Deze Regio-Ladder borgen we in de Provinciale Omgevingsverordening.

Regionale samenwerking en initiatieven

NHN heeft met 18 gemeenten een aanbod gedaan voor de bouw van 40.000 woningen, bovenop de 20.000 die zij al gingen bouwen. Wij staan met een paar kanttekeningen positief tegenover dit voorstel. Het past in de sturingsfilosofie die ruimte laat voor lokale en regionale initiatieven en opvang van woningzoekenden uit het MRA-gebied. Het aanbod behelst overwegend bouwen op binnenstedelijke locaties, in en rond de drie verstedelijkte centra en sluit daarmee aan bij de OV-knooppunten benadering. Waar sprake is van buiten-stedelijke plannen, moeten deze getoetst worden aan de ‘Ladder voor Landelijke ontwikkeling NHN en Texel’. Verbetering van het openbaar vervoer moet ook hier hand in hand gaan met de bouw van nieuwe woningen.

Om Den Helder de mogelijkheid te geven zich echt door te ontwikkelen tot een sterke stedelijke kern, zetten we bij de rijksoverheid actief in op verdubbeling van het spoor en verbetering van de regionale (flex-)OV infrastructuur en het regionale (snel-)fietsnetwerk.

De Provincie neemt een regisserende rol om de drie regio’s in NHN door te ontwikkelen zodat zij ook bestuurlijk in staat zijn deze taken op zich te nemen. Zonder regie dreigt het regionaal vast te lopen in ‘goede bedoelingen’ en krijgen de ontwikkelaars meer macht.